ცურვის კოლხურ–იბერიული სტილი

ჰენრი კუპრაშვილი მესამე ათასწლეულში ამკვიდრებს სრუტეების გადაცურვის ახალ წესს

ქართული ცურვა ("თავისუფალი კოლხური", "ხელფეხშეკრული კოლხური", "აფხაზურა", "ოკრიბულა", "იბერიული", "თახვია" და ნაწილობრივ "ხაშურული" და "ქიზიყური") მსოფლიოში გამოირჩევა თავისი უნიკალურობით. კიდურების მოძრაობა აქ საყოველთაოდ აღიარებული ტრადიციული გაგებით არ გამოიყენება. წინსრიალი ხორციელდება მენჯ– წელისა და შეტყუპებული ფეხების დელფინისებური მოძრაობით

 
 

 

Colchian-Iberian style of swimming

In the third Millennium Henry Kuprashvili establishes new ways for swimming over straits

Georgian swimming (“Free Kolkhuri”, “Hands and feet bound Kolkhuri”. “Apkhazura”, “Okribula”, “Iberiuli”, “Takhvia”’, and partly “Khashuruli” and “Qizikuri”) distinguishes itself in the World with it’s originality. In these swimming movement of extremities isn’t used by universally acknowledged traditional meaning. Slide in water can be implemented by movement like dolphin of pelvis and paired up foot

 
 

       

        VIDEO:

Колхидо-иберийский стиль плавания

Генри Купрашвили в третьем тысячелетии устанавливает новый порядок заплыва в проливах

Грузинское плавание («свободный колхури», «колхури со связанными руками и ногами», «ибериули», «абхазура», «окрибула», «тахвиа» и частично «хашурули» и «кизикури») выделяется своей уникальностью в мире. Движение конечностей здесь по всеобще-признанным традиционным понятиям не используется. Скольжение в воде достигается дельфинообразными движениями таза и плотно сдвоенных ног

©Guinness Records - 2001